Ont-groeien: een kleine stap para een econoom, een reuzensprong para mens en planet

Jonas Van der Slycken: ‘Het is tijd om de platgedraaide groeiplaat af te zetten, zodat samenlevingen binnen sociale en ecologische grenzen kunnen bloeien zonder groei.’

Sim, wetenschappers podem ser alternados para o economische groeimodel: groene groei, een social beleid en ont-groeien. Economize wetenschapper em MO*Ontwikkelaar Jonas Van der Slycken bekijkt de mogelijke cenário’s.

Groei é o melhor antourd dat economen doorgaans weten te verzinnen op al onze maatschappelijke problemen. Zo pleit econoom Gert Peersman bijvoorbeeld para groene groei als antwoord op de klimaatcrisis na coluna zijn nieuwste em De Standard. Em plaats van de groeidogma’s (die de ecologische problemen creëerden) em vraag te stellen, probeert men het groeiparadigma te lavagem verde

Het problema hierbij é que nós zo minder groei-afhankelijke en meer social-wenselijke toekomstpaden negeren. Wetenschappelijke estuda ilustrar immers dat net het loslaten van de dolgedraaide groei-economie zou kunnen helpen on onze economie ten dienste te stellen van mens en planet, zodat iedereen goed kan leven binnen planetaire grenzen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Dit kan door middelen rechtvaardig te verdelen, zodat zowel overconsumptie e onderconsumptie verdwijnen, en door of economie te begrenzen, zodat deze er minder materialen en energie doorjaagt.

Het gevaar van “groene groei”

O problema com o groene groei? Ele é hoogst onwaarschijnlijk dat technologische vooruitgang volstaat om de uitstoot van broeikasgassen voldoende snel te doen dalen om de klimaatchaos te beperken tot 1,5 grad Celsius of 2 graden Celsius.

Het wekt dan ook weinig verbazing dat wetenschappers ervoor pleiten om, in het van een echte duurzaamheidstransformatie, niet enkel in te zetten op technologische vooruitgang. Ze willen dat er ook werk gemaakt wordt van verregaande levensstijlwijzigingen, volgens een waarschuwing over rijkdom die wetenschappers vorig jaar nog publiceerden in Comunicações da Natureza. Het gaat dan om het terugdringen van overconsumptie.

Andere estuda hebben het ao longo do tempo Directe Inperking van productie en consumptiemuitas vezes sufficiëntiestrategieën. Ofwel: ons afvragen hoeveel ‘genoeg’ is, is noodzakelijk om een ​​adequado antwoord te bieden op het ecologische en verdelingsvraagstuk.

Een andere toekomst é haalbaar

Een rechtvaardige systeemverandering geeft helemaal niet zo’n slechte resultaten als groei-apostelen on willen doen geloven.

Gelukkig zijn er alternatieven para groei. Onderzoek recente dentro Sustentabilidade da Natureza vergelijkt via het hoogstaand ecologisch macro-economisch model Euroverde drie cenários: groene groei, een social beleid en ont-groei.

Groene Groei, gebaseerd op technologische vooruitgang e milieumaatregelen zoals een koolstoftaks, zorgt weliswaar voor een emissiedaling maar gaat gepaard toegenomen ongelijkheid e werkloosheid. O cenário de groene groei pode ter sucesso de uitstoot beperken, para fazer a porta de entrada e não estar disponível no produto bruto binnenlands te doen groeien. Deze paradox valt te begrijpen doordat de stijging van de werkloosheid in dit cenário de vraag naar goederen en diensten doet dalen, en zo de toegenomen groene investeringen compenseert.

READ  O Japão vai descarregar mais de um milhão de toneladas de água radioativa de Fukushima no mar no exterior

O cenário de beleid scoort social ainda foi wat emissiedalingen betreft, mas kent betere sociale uitkomsten: het verdeelt het werk beter via een algemene arbeidsduurvermindering en een werkzekerheidsprogramma die, waarbij de gebaen geen tefken. Die ondersteunende maatregelen vragen meer van de begroting.

No cenário ont-groeis é er sprake van een groter begrotingstekort dan no cenário social. Maar daartegenover staat dat het beter scoort qua emissiereductie en ongelijkheidsvermindering. Die gunstige resultten worden behaald door een exportdaling, vrijwillige consumptievermindering e vermogensbelasting.

Wat opvalt: een heuse, rechtvaardige systeemverandering geeft helemaal niet zo’n slechte resultaten als groei-apostelen on willen doen geloven. De ont-groeibeweging heeft conheceu de kwijtschelding van schulden e também passend antwoord ou toegenomen begrotingstekort em aqui staatsschuld uit het ont-groeiscenario. Dat idee is zo gek nog niet: recente pleitte ook econoom Paul De Grauwe ervoor om een ​​derde van onze Belgische staatsschuld te schrappen.

Sociale grenzen aan de groei

Naast ecologische grenzen zijn er sociale grenzen aan wat (groene) groei kan brengen. Eens bepaalde behoeften en noden vervuld zijn, Levert groei inkomen e consumptie geen bijzondere bijdrage meer aan het welzijn van burgers. Dan treden verzadigingseffecten op.

Hambúrgueres hebben stilaan genoeg van de groei-economie. Een meerderheid van de Europeanen vindt dat milieu een prioriteit moet zijn.

Nós, no Ocidente, mais ou menos, criamos zoais, afetos, bescherming, vrijheid, identiteit een materialistische invulling geven, hebben ween onverzadigbare honger naar meer. Psycholoog Paul Verhaeghe tont holder aan wat de keerzijde van de medaille is: stress, depressies, burn-outs, obesitas, diabetes, enzovoort.

Hambúrgueres hebben stilaan genoeg van de groei-economie. Een recente peiling verduidelijkt dat een meerderheid van de Europeanen vindt dat het milieu een prioriteit moet zijnzelfs também dit ten koste zou gaan van economische groei.

De wenselijkheid en de werkelijkheid hebben gdateerde groeimodellen al lang ingehaald. Wanneer zullen we eindelijk de eerste Belgische postgroei- en ont-groeiscenario’s voor onze economie en ons energielandschap mogen verwelkomen?

Een alternatieve toekomst é betaalbaar

Volgens econoom Gert Peersman hebben we groei nodig onze klimaatinvesteringen, sociale zekerheid en pensioenen te betalen, terwijl we eerder middelen rechtvaardig moeten verdelen. Groei voor wie en van wat?

Vooreerst: volgens ecologisch econoom Herman Daly bestaat er zoiets als oneconomische groei. Dat is groei die ons maatschappelijk gezien meer schaadt dan baat. Zo slokt onze auto-afhankelijke samenleving heel wat middelen, grondstoffen en energie op. Naast de ecologische kosten kost ze onze maatschappij ook stukken van mensen in termen van aciden, hart-en vaatziekten, longaandoeningen, levensduurverkorting etc.

READ  O que dentes de dragão significam na estrada na Espanha

Een mudança modal richting openbaar vervoer zou ecologisch efficiënter zijn onze sociale zekerheid minder groeifhankelijk feito em ‘saneren’, ditmaal zonder harde neoliberale besparingspolitiek.

Bovendien: eerlijke, leefbare en zekere pensioenen zijn ook politieke verdelingskeuzes. Volgens demograaf Patrick Deboosere é een mythe dat onze pensioenen onbetaalbaar zijn. Maar Deboosere borduurt verder op de groei-economie. Abra o planeta begrensde kunnen nós não uit het verdelingsvraagstuk groeien, en daarom moeten nós het sowieso hebben sobre het begrenzen van extreme rijkdom en inkomens via een democratisch bepaald maximumvermogen en –inkomen.

Deze verdelingsvragen verdienen meer aandacht in toekomstvaardige onderzoeksen- en beleidsagenda’s.

Ten slotte é mais um democratisch geldsysteem de kers op de ont-groeitaart. Ecofeminista em economia Mary Mellor verduidelijkt dat geld een publieke grondstof is, die we direct in de economie kunnen pompen om zo maatschappelijke noden te vervullen. Voor behoeften zoals publieke dienstverlening, de gezondheidszorg en de klimaattransitie, waarvoor steeds geld tekort is.

Esta é uma forma inovadora do bankenmonopolie ou da criação de geld via het uitgeven van schulden te overtroeven. Zo hoeft de overheid niet afhankelijk te zijn van belastingen om kapitale voorzieningen te financieren, maar kan ze rechtstreeks sociale en ecologische noden financieren. Er é daarbij wel nog een rol weggelegd voor belastingen: niet als inkomstenbron maar wel om geld uit omloop te halen als er inflatiedreiging is.

Ont-groeien no Globale Zuiden

Ont-groeien heeft ou belangrijke, implicações gunstige para o Globale Zuiden. Ont-groei foco para o consumo de alimentos em excesso de consumo industrial e industrial e de consumo no país. Daardoor komen er middelen en grondstoffen vrij voor mensen in het Zuiden om in hun behoeften te voorzien.

Zo biedt ont-groeien kansen para meer rechtvaardige mondiale greenling en for een dekolonisatie van de wereldeconomie. Dat dekoloniseren is nodig, anangezien het Globale Noorden niet alleen in het verleden een ecologische schuld opgebouwd heeft tegenover het Zuiden, maar ook omdat deze neokoloniale patronen blijven voortduren.

Lee ok

Zo é er ecologisch ongelijke handel tussen rijke en arme landen. O problema de deze ongelijkheid é dat rijke landen zich materialen, energie, grond e arbeid weten toe te eijenen die afkomstig zijn uit arme landen. Arme landen helpen op die manier rijke landen te ontwikkelen, en de uitbuiting/diefstal gaat onverminderd door.

READ  Confiança em governos democráticos em nível recorde: Pesquisa

Het Noorden draagt ​​​​bovendien de grootste veranwoordelijkheid para os colonizadores de atmosfera. Het gulzige Noorden heeft al een bovenmaatse hap genoman uit het koolstofbudget datat er é om klimaatchaos t beperken tot 1,5 grad Celsius de 2 graden Celsius. Maar liefst 92% de veranwoordelijkheid para o overschrijden van de planetário grens qua klimaatontwrichting ferrugem bij het Noorden.

Hierdoor dringt het Noorden het Zuiden een beperkt koolstofbudget op, en daarbovenop ook veel scherpere emissierreducties. Quer que o koolstofbudget resterende seja beperkt en slinkt in ijltempo. Bovendien treft de klimaatcrisis hambúrgueres em het Zuiden het hardst, ook al hebben zij er het minst toe bijgedragen.

Deze scheeftrekking vraagt ​​​​om eerlijke handel en herstelbetalingen aan het Zuiden. Een schuldenkwijtschelding é o mesmo instrumento de geschikt do Zuiden te bevrijden uit het neoliberale keurslijf van het International Monetair Fonds no Wereldbank.

De EU moet haar consumptie van grondstoffen tegen 2050 terugbrengen naar 5 ton por jaar por inwoner. Dat não é ongeveer het gewicht van een Afrikaanse olifant.

Daarnaast moet het Noorden minder materialen en energie gaan gebruiken, om binnen veilige planetaire grenzen te raken. Als het Noorden de rechtvaardigheidsprincipes uit het Klimaatakkoord van Parijs respecteert, dient het veel sneller, al tegen 2030 of ten laatste 2035, een nuluitstoot the realiseren. Dit betekent dat haar jaarlijkse emissiereducties minstens 10% moeten bedragen. Minstens 15% zou nog beter zijn.

Todos os slots, quais são os problemas de consumo: de Europese Unie, bijvoorbeeld, moet haar grondstoffenconsumptie reduzir com 65% de opdat de materiaalvoetafdruk por daalt europeu van 14,5 ton por jaar naar 5 ton em 2050. (Om dit even in perspectief te plaatsen, dit is ongeveer het gewicht van een gemiddelde Afrikaanse olifantenstier.)

Ont-groeien om te bloeien

Dat het huidige systeem vierkant draait zonder groei, é geen excuus para meer groei de om groei te esverdeado. Zou het niet beter zijn om, via gerichte ingrepen, de groei-economie en het geldsysteem bij te sturen? Em plaats van massaal en onherroepelijk te prutsen aan het ontsporende klimaatsysteem en ontrafelende levensweb?

Nós zullen niet uit het welzijns-, verdelings- en ecologische vraagstuk groeien. Het ont-groeien van de groei-economie daarentegen biedt daarop wel een afdoende antwoord. Ele é tijd om de platgedraaide groeiplaat af te zetten, zodat samenlevingen binnen sociale en ecologische grenzen kunnen bloeien zonder groei.

Ont-groeien is zoals het betreden van een trap die nu nog niet helemaal zichtbaar is. Maar deze trap beklimmen é wenselijker dan te blijven doordraaien em de groei-tredmolen. Martin Luther King wist het al: ‘Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.’

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

DETRASDELANOTICIA.COM.DO PARTICIPE DO PROGRAMA ASSOCIADO DA AMAZON SERVICES LLC, UM PROGRAMA DE PUBLICIDADE DE AFILIADOS PROJETADO PARA FORNECER AOS SITES UM MEIO DE GANHAR CUSTOS DE PUBLICIDADE DENTRO E EM CONEXÃO COM AMAZON.IT. AMAZON, O LOGOTIPO AMAZON, AMAZONSUPPLY E O LOGOTIPO AMAZONSUPPLY SÃO MARCAS REGISTRADAS DA AMAZON.IT, INC. OU SUAS AFILIADAS. COMO ASSOCIADO DA AMAZON, GANHAMOS COMISSÕES DE AFILIADOS EM COMPRAS ELEGÍVEIS. OBRIGADO AMAZON POR NOS AJUDAR A PAGAR AS TAXAS DO NOSSO SITE! TODAS AS IMAGENS DE PRODUTOS SÃO DE PROPRIEDADE DA AMAZON.IT E DE SEUS VENDEDORES.
guiadigital.info